background
background

Услуги

1. Счетоводно обслужване

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата, съгласно специфичната й дейност
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Месечно осчетоводяване на извършените стопански операции, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
 • Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план и осчетоводяване на амортизационните отчисления на дълготрайните материални активи
 • Калкулиране на себестойност на изделия и услуги
 • Отчитане на разчетите с контрагенти, следене на плащания и задължения
 • Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по Закона за ДДС
 • Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки
 • Изготвяне на документи за банково кредитиране
 • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет
 • Независим финансов одит на междинни и други финансови отчети

2. Труд и работна заплата

 • Изготвяне на трудови договори и досиета на персонала
 • Изготвяне на граждански договори и служебни бележки
 • Месечно начисляване на заплати
 • Изготвяне на разчетни ведомости, удостоверения и справки
 • Изготвяне на графици за отпуск и присъствени форми
 • Изготвяне на платежни нареждания
 • Изготвяне на необходимите при пенсиониране документи
 • Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда

3. Данъчни консултации

 • Анализ на текущото състояние на фирмата и изготвяне на препоръки от наш специалист

4. Консултации по европейски проекти

 • Първична консултация
 • Изготвяне на проект
 • Управление на проект

5. Застраховане

 • Застраховка за дома
 • При злополуки
 • Гражданска отговорност
 • Автокаско

Фирмата ни разполага с офиси в Русе, Плевен и София